Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Czcionka:

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu.Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. trudności w integracji cudzoziemców, 
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od  dnia 1  października 2018 r.  kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej będzie dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie m.in. następujących dokumentów:

 1. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, renty socjalnej; itd.
 2. orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji
 3. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 4. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc - załącznik nr 1
 5. dowodu otrzymania renty, emerytury, renty socjalnej itd. za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc
 6. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 7. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 9. zaświadczenie o kwotach świadczeń pieniężnych przyznanych z innych organów;

+  Oświadczenia dostępne poniżej oraz Klauzula Informacyjna RODO 

 

 

 

 

Wniosek:

 1. Wniosek o pomoc

​​Oświadczenia:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Oświadczenie + deklaracja o dochodach 

​​Załącznik nr 1:

 1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu 

​​Załącznik nr 2

 1. Klauzula informacyjna RODO

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

PUNKT PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE

Strona - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

              Zobacz szczegóły

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

KLUB SENIORA

                  Zobacz szczegóły