Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:


Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

1.ZASIŁEK RODZINNY:

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
 • dodatek z tytułu opieki nad zieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
 • dodatek z tytułu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

​​

2.JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA:

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

3.ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie. 

 

4.ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

-  Specjalny zasiłek opiekuńczy -  przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( kwota: 620 zł miesięcznie)

-  Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji ( kwota: 215,84 zł miesięcznie)

-  Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( kwota: 1830 zł miesięcznie

​​

 

 

 

Wnioski:

 1. Wniosek o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 2. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego

 4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 5. Wniosek o ustalenie prawa do zaiłku pielęgnacyjnego

 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego​

Oświadczenia:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych

 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

 4. Oświadczenie 

 5. Oświadczenie o ilości przepracowanych miesięcy

​​Zaświadczenia:

 1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu

 2. Zaświadczenie lekarskie - becik

 

​​Klauzula Informacyjna RODO - RODO

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

PUNKT PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE

Strona - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

              Zobacz szczegóły

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

KLUB SENIORA

                  Zobacz szczegóły