Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILÓWCE

 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce,  z siedzibą  przy ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka, tel. +48 33 863 77 67, e-mail: gopsmilowka@milowka.com.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod.gops@milowka.com.pl 
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

​​

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej i innych właściwych aktach prawnych oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwał rady gminy, zarządzeń lub upoważnień Wójta, oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:

 • Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 • Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 • Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

​​

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 • Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

​​

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 1. Prawo do wycofania zgody

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

​​

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

PUNKT PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE

Strona - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

              Zobacz szczegóły

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

KLUB SENIORA

                  Zobacz szczegóły